วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้จัดการจะตัดบท

ไม่มีประสบการณเดเลยที่มีความสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิง นายปีเตอร์เอฟดรักเกอร์เป็นปรมาจารย์ทางด้านบริหารและ

คนที่เล็งแลไปข้างหน้าตลอดเวลาโดยไม่ได้เหลียวหลังมาดูอดีต การจัดการของสหรัฐอเมริกาที่มีคนรู้จักกันทั่วโลก เป็นผู้มีอิทธิพล

อาจเป็นคนที่ละเลยประสบการณ์เก่า หรือมิฉะนั้นก็ยังไม่รู้จักเก็บรับ ทางความคิดที่มีคนยอมรับอย่างกว้างขวางมาก เอาประสบการณ์เก่ามาใช้ประโยชนเด้เพียงพอ นายดรักเกอรใด้เล่าให้ฟังว่าเขาได้ทำ^นเป็นที่ปรึกษาให้กับ จักรยานล้อโต

บริษทแห่งหนึ่ง สั่งของจากต่างประเทศเข้ามาขายหลายอย่าง ผู้จัดการธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง ในช่วงเวลา ๒ ปีที่ทำงานนี้ เขาจะด้อง

ของบางอย่างเมื่อนำออกสู่ตลาดแล้วขายไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าชั่งนํ้าหนักดู ประชุมกับผู้จัดการดือนละครั้งอย่างสมํ่าเสมอ และทุกครั้งจะใข้ จักรยาน

ระหว่างการเลิกสั่งของกับการสั่งของชนิดนั้นมาขายต่อไป น่าจะเลิกสั่ง เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอดี ผู้จัดการมักเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม

มากกว่า แต่บริษัทนันก็ยังสังของมาขายอยู่ ซึ่งมีผลให้ดรักเกอร์ด้องเตรียมพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน และการประชุม จักรยาน fat bike

สำนักงานบ'ญชีแห่งหนึ่ง ได้พบว่ามีเพื่อนๆ มามั่วสุมที่สำนักงาน จะต้องมีวาระไม่เกินหนึ่งเรื่อง

ในกิจการที่มิใช่ธุรกิจ ได้ย้ายสำนักงานไปสถานที่ใหม่แล้ว แต่กยัง เมื่อการประชุมดำเนินไปหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที ผู้จัดการจะตัดบท

ปล่อยปละให้มีการมัวสุมแบบเดิมอยู่ และพูดว่า "คุณดรักเกอร์ผมคิดว่าคุณควรสรุปเนี้อหาการประชุมทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการบริษัทหนึ่ง พบว่าระบบการเบิกจ่ายเงิน และแนะนำวา เราควรจะทำอะไรต่อไป",ด้วยคำพูดเช่นนี้ทาให้การ

แบบเก่ามีหนทางรั่วไหลได้มาก แต่แล้วก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพึ่อ ประชุมเสร็จสิ้นลงในสิบนาทีหลังได้เสมอ

เปลียนแปลงแกไขอะไร วนหนึ่งดรักเกอร์ถามผู้จัดการว่า "ทำไมจึงชอบประชุมเป็นเวลา

นี่คือปัญหาการนำสิ่งเก่ามารับใช้สิ่งใหม่ สิ่งเก่าจะเป็นด้านดี หนึ่งชั่วโมงครึ่ง" ผู้จัดการตอบว่า "ง่ายนิดเดียว ผมคิดว่า ผมสามารถ

ก็ตาม ด้านไม่ดีก็ตาม ล้วนเป็นบทเรียนที่มีคุณค่า ให้ความสนใจกบงานใดงานหนึ่งสูงสุดครั้งละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

ประสบการณ์ด้านดี ก็คือการเสริมด้านดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เมื่อใดก็ตามที่การประชุมยืดเยื้อไปกว่านผมจะเริ่มเหนื่อยหน่ายและ

ประสบการณ์ด้านไม่ดี คือสิ่งที่ต้องแกไขให้กลายเป็นดีในการทำงาน พูดจาวกวน นอกจากนผมยังพบว่า งานสำคัญทุกอย่างสามารถทำ

ชิ้นนั้นใหม่ในวันข้างหน้า ให้เสร็จในระยะเวลาสั้น ๆ ได้"

จักรยานล้อโต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น