วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เวลาในการออกไปปั่นจักรยาน


ก่อนการออกปัน Darren แนะนาว่าร่างกายควรได้รับการ พักผ่อนมาอย่างเพียงพอ และแน่นอนว่าไม่ควรกินอะไรมาอิ่มๆ ก่อน ออกไปปัน ส่วนพานั้น Darren ให้หลักการง่าย ๆ ว่าร่างกายคนเรา ควรได้รับนํ้าเข้าไปสู่ระบบอย่างเพียงพอก่อนหน้าการออกกำลังอย่าง น้อย 4 ชั่วโมง โดยควรดื่มนํ้าประมาณครึ่งลิตร หรือเกือบๆ ลิตร ขึ้น กับขนาดร่างกายของแต่ละคนซึ่งหากว่าเราจะต้องออกไปปันจักรยาน เร็วขึ้นกว่า 4 สัวโมงหลังดื่มนํ้า เราก็ควรลดปริมาณนํ้าลงตามสัดส่วน เซ่นหากจะออกไปปันหลังดื่มนํ้า 2 ส์วТมง ก็ควรกินนํ้าเพียง 1 แก้ว หรือครึ่งลิตรเท่านั้น

ในช่วงระหว่างปันจักรยาน Fat Bike บอกเราว่า ร่างกาย คนจะสูญเสียนํ้าได้มากถึง 2 ลิตร ในช่วงระยะ 1 ชั่วโมงของการออก กำลังป้น แต่ก็ขึ้นกับสภาพอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นIดยรอบ ด้วย นอกจากนี้ความหนักเบาในการออกแรงIÍนแต่ละเส้นทางก็มี

นํ้าระหว่างการÍIนนึ้มีจุดสำคัญอยู่ที่อัตราความสมดุลระหว่างปริมาณ นํ้า และเกลีอแร่ในร่างกาย Darren บอกเราว่า นักกีฬาส่วนใหญ่ ไม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทระหว่างนํ้าและเกลือแร่ที่ต่าง ช่วยกันทำหน้าที่ส่งพลังให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ขณะออกแรง และ มันยังช่วยป้องกันการเกิดตะคริว มันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะสูญเสีย ความสมดุลของนํ้าและเกลีอแร่ที่ใชไปอย่างมากขณะที่เราออกแรงฟ้น Darren บอกว่าเราควรจิบนํ้า ประมาณ 120 - 240 ш ทุกๆ 10-20 นาทีในระหว่างออกกำลังกาย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบา誦การปัน และความอดทนของแต่ละคน ชึ่งสามารถปรับเพิ่มหรือลด ตามคำแนะนำนั้Iด้เล็กน้อย ที่สำคัญก็คีอต้องให้แน่ใจว่า เราควรดี่ม ก่อนที่จะรู้สึกกระหายนํ้า หากเรารู้ตัวว่ากำลังดื่มเพื่อดับกระหาย! นั่น ก็แสดงว่าร่างกายเราขาดนํ้าแล้ว และมันจะเริ่มส่งผลเสียต่างๆ ตาม มาไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

หนึ่งในข้อถกเถียงในแวดวงนัก,Йนก็คีอ เราควรดื่มนํ้าเปล่า หรือควรดี่มนํ้าผสมเกลีอแร่ดี? และถ้าต้องด็่มนํ้าผสมเกลั๊อแร่ มันควร


เป็นแบบไหน และมากน้อยเท่าไหร่จึงจะเหมาะ ในเรื่องนี้บรรดานัก ปันระดับโปรบางคนอาจจะดื่มเฉพาะนํ้าเปล่า ที่เต็มเฉพาะผงเกลือแร่ แบบไม่มีส่วนผสมของสารให้พลังงานอี่นๆ อย่างกลูโคส ขณะที่นัก ปันทั่วๆ ไป มักจะดื่มเครื่องดี่มผสมเกลือแร่ที่มีสารให้พลังงานเข้าไป

ด้วย นัยว่าเพี่อเพิ่มพลังในการ,ปืน ในประเด็นนี้ Darren แนะนำ ว่าควรหาเครี่องดี่มที่มีส่วนผสมของสารให้พลังงานราว ๆ 40-150 แคลอรี่ ซึ่งหาไดไม่ยากในตลาดเครี่องดื่มสำหรับนักกีฬากลางแจ้ง ทั้งหลาย ป็งมันจะช่วยให้ร่างกายเรามีพลังงานและเกลือแร่ช่วยหล่อ เลี้ยงไปพร้อมกับนํ้าที่เพียงพอ

และหลังการปันเสร็จสิ้นลง Darren บอกว่า มันเป็นเรี่อง สำคัญอย่างมากที่จะต้องซดเชยนํ้าให้ร่างกายอย่างพอดีกับที่สูญเสีย ไป เพี่อช่วยไปอ่อมแซมส่วนที่สีกหรอ อีกทั้งเพื่อช่วยขจัดกรดแลค ติคออกจากกล้ามเนื้อ โดยควรดึ่มนํ้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 25 นาที หลังเสร็จสินการใ}นจักรยานล้อโต และถ้าใครยังสงสัยในเรื่องการ สูญเสียนํ้าขณะออกกำลังกาย ก็มีวิธีทดสอบง่ายๆ ด้วยการสังนํ้า หนัก ก่อนและหลังการออกกำลังกาย นํ้าหนักที่ต่างกันคือคำตอบ เพราะนํ้า 1 ลิตร ก็หนักเท่ากับ 1 กิโลกรัม คำนวณคร่าวๆคือนัก ป็นควรตี่มนํ้าใหได้ประมาณ 600-720 Ш ต่อนํ้าหนักตัวประมาณ ครึ่งกิโลกรัมที่หายไปหลังการออกกำลังในช่วง 5-6 ชั่วโมง อย่างไร ก็ตาม นักปันจักรยานทุกคนควรจะมีวิธีการของตัวเองในการรักษา นํ้าในร่างกายให้เหมาะสมกับความต้องการ และแน่นอน กระต็กนํ้า หรือเป้ใส่นํ้าพร้อมผงเกลือแร่ควรมีให้พร้อมก่อนออกตะลุยทุกครั้ง!


จักรยานล้อโต


SPORTS STREET 105

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น